HorArt - Szkolenia dla bezrobotnych

Procedura ubiegania się o sfinansowanie szkolenia przez bezrobotnych:

1. O sfinansowanie kosztów mogą się starać jedynie osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i posiadające status osoby bezrobotnej.
2. Należy udać się do UP , w którym bezrobotny jest zarejestrowany i złożyć wniosek o sfinansowanie kosztów szkolenia w trybie indywidualnym [ wniosek dostępny w UP]. We wniosku należy zaznaczyć: miejsce, termin, rodzaj szkolenia , a także dane naszej placówki.
W różnych UP są mogą zaistnieć różne wymagania towarzyszące złożeniu takiego wniosku.
3. Wniosek należy złożyć zazwyczaj nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem kursu. UP zastrzega sobie czas na rozpatrzenie wniosku do 30 dni. Jednakże zazwyczaj jest to termin o wiele krótszy.
4. Finansowane są tylko kursy, których czas realizacji to nie mniej niż 25h w tygodniu. W związku z tym, niestety kursy w trybie weekendowym nie mogą zostać opłacone przez UP.
5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez UP, osoba bezrobotna otrzymuje skierowanie na nasze szkolenie. Tylko posiadanie takiego dokumentu uprawnia do wzięcia udziału w zajęciach nieodpłatnie [koszty ponosi UP].

Jest to uogólniona procedura. Poszczególne UP mogą wprowadzać własne terminy i dodatkowe wytyczne.

W przypadku otrzymania skierowania z UP osoba bezrobotna przyjmowana jest na szkolenie poza kolejnością. Prosimy o potwierdzenie udziału telefonicznie lub drogą emailową. Nie należy wypełniać formularza zgłoszeniowego!

Komplet danych naszej szkoły potrzebnych do wypełnienia wniosku:

Zann Investments Maciej Zarzecki

ul. Ratuszowa 11

Sekretariat pokój 108

03-450 Warszawa

NIP 712 293 47 01

REGON 141676596

Nr rachunku bankowego: BZ WBK 89 1090 1665 0000 0001 1354 4678

Nr wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: WUP Warszawa nr ew. 2.14/00054/2014

.

Finansowanie szkoleń w trybie indywidualnym jest regulowane przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 Nr 69 poz.415 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47 poz.315) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawanie zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego(Dz. U.Nr.219 poz.2222 z późn.zm.)